תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים – בית הספר הריאלי REALI’S

 

תוכן עניינים

א. כללי…………………………………………………………….2

ב. הרשמה ולימודים…………………………………………….2

.1 רישום וקבלה…………………………………………… 3

.2 מעמד התלמיד…………………………………………. 3

.3 הכרה בלימודים קודמים………………………………. 3

.4 חובות לימודים…………………………………………..3

.5 קורס עזרה ראשונה…………………………………… 4

.6 הפסקת לימודים……………………………………….. 4

ג. נוכחות בשיעורים והשתתפות בהם………………………4

.1 חובת נוכחות……………………………………………. 4

.2 איחורים……………………………………………………4

.3 תלמידה בהיריון………………………………………… 4

.5 הופעה, לבוש וניקיון……………………………………. 5

ד. נוהלי בחינות, ציונים והסמכה…………………………….5

.1 השתתפות בבחינה……………………………………… 5

.2 התנהלות תלמידים בבחינה……………………………. 5

.3 מבחן במועד מיוחד……………………………………… 6

.4 בקשה להקלה במבחנים עיוניים………………………. 6

.5 ציונים……………………………………………………… 7

.6 צפייה בבחינה/ערעור על ציון………………………….. 7

.7 הסמכה…………………………………………………… 7

ה. התנהגות ועבירות משמעת ……………………………….8

.1 עבירת משמעת………………………………………….. 8

.2 הליכי הגשת תלונה……………………………………… 8

.3 ועדת משמעת……………………………………………. 8

.4 עונשים …………………………………………………… 9

.5 ערעור…………………………………………………….. 9

ו. בריאות התלמיד ותאונות………………………………………10

.1 ביטוח התלמיד………………………………………………. 10

.2 דיווח על תאונה……………………………………………… 10

.3 הגשת עזרה ראשונה………………………………………. 10

ז. דמי ביטול…………………………………………………………..11

 

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים– REALI’S

 

א. כללי ומטרות התקנון

התקנון מפרט את הנהלים הקיימים בבית הספר למדריכים – REALI’S.

ההנחיות בתקנון זה, תקפות החל בשנת 2023 ועד לפרסומו של תקנון חדש.

במהלך שנת הלימודים יתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות

והספורט, משרד האוצר ורשויות אחרות. שינויים אלה ושינויים שהנם בהמשך להחלטות

הנהלת בית הספר יפורסמו באתר בית הספר באינטרנט   ( https://sport.reali.org.il/),

הכרת הנהלים המפורטים במסמך זה והקפדה על קיומם מהווים בסיס לשמירה על מינהל תקין ועל

אווירה לימודית חיובית לתלמיד, למרצה ולצוות בית הספר. ההנחיות המפורטות מחייבות את כל

הנוגעים בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד.

 

ב. הרשמה ולימודים

  1. רישום וקבלה

א. הליך רישום יתבצע במזכירות בית הספר או באתר בית הספר למדריכים – REALI’S.

ב. בהתאם לנתונים שנמסרו על ידי המועמד ועמידה בדרישות הקבלה ודרישות הסף של

התחום אותו ביקש ללמוד, תישלח לתלמיד הודעה על קבלתו לקורס.

ד. מספר המקומות בקורס מוגבל ולכן בית הספר ישמור על מקום  התלמיד בקורס רק

בכפוף להסדרת תשלום שכר הלימוד, ובכל מקרה לפני תחילת הלימודים.

ה. 3 המפגשים הראשונים בקורס ישמשו שלב מיון נוסף לקבלתו של התלמיד לקורס,

בהם תיבחן יכולתו והתאמתו למסלול הלימודים הרלוונטי בהתאם להחלטת

הרכז/המדריך המקצועי ומנהל ביה”ס למדריכים בקורס.

ו. לאחר שלב המיון הנוסף, במקרה בו בית הספר ימצא שהתלמיד אינו מתאים למסלול –

הלימודים, יופסקו לימודיו של התלמיד והתשלום ששילם בפועל עבור הלימודים בקורס

דמי הרישום ושכר לימוד יוחזרו לו בקיזוז יחסי לתקופת הפעילות.

ז. פתיחת קורס פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית מותנית במספר הרשמים מינימאלי,

כפי שנקבע לקורס. במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים לקורס, רשאי בית הספר להודיע,

בכל עת ועל פי שיקול דעתו, על דחיית מועד פתיחת הלימודים בקורס או על ביטולם.

ח. לוחות הזמנים ותכניות הלימודים של הקורסים נתונים לשינויים, וכן גם שיבוץ המרצים

בכל קורס או תכנית לימודים נתונים לשינויים, לפי שיקול דעתו של בית הספר.

2. מעמד התלמיד

א. תלמיד מן המניין הוא תלמיד אשר מילא טופס הרשמה במלואו ועבר את שלבי הקבלה, שילם

את שכר הלימוד ומסר הצהרת בריאות כי בריאותו תקינה, המאשר את השתתפותו בקורס.

ב. כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה, מחייב את התלמיד לעדכן את המזכירות.

 

3. הכרה בלימודים קודמים

א. בית הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד –

אקדמי מוכר, הכרה בלימודים קודמים במקצוע עיוני תינתן בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום

הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור, אינה עולה על 6 שנים.

ב. התלמיד ימלא טופס: “בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור”, ויצרף אליו

אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד והיקף השעות. כמו כן, חובה

לצרף את תכנית הלימודים. את הבקשה לפטור יש להגיש למזכירות עד חודש מיום

פתיחת הלימודים.

ג. מתן הפטור אינו אוטומטי. בית הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

ד. לא תינתן הנחה כספית בגין מתן פטור מלימודים.

 

4. חובות לימודים

א. התלמיד יהיה חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי

בית הספר או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת החובות במקצוע כלשהו, יירשם

לתלמיד חוב לימודי.

ב. תלמיד אשר לו חוב לימודי, יידרש להשלימו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משנה

מסיום הלימודים בקורס. לאחר שנה יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש.

ג. תלמיד חייב להשלים את כל חובות הלימודים בקורס בתוך 5 שנים מיום תחילת הקורס אם

לא יעמוד בתנאי זה, יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש.

5. קורס עזרה ראשונה

הצגת תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף בהיקף של 28 שעות, הינה חלק מתנאי סיום הלימודים

בקורסי מדריכים בענפי הספורט השונים.

 

6. הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות בית הספר.

במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית הספר על הלימודים שלמד, שנבחן ושקיבל

עליהם ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו, יחול עליו סעיף 4 חובות לימודים.

פרטים על החזר שכר לימוד בגין ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ראה בפרק ז’.

ג. נוכחות בשיעורים והשתתפות בהם

בית הספר מייחס חשיבות רבה לתהליך הלמידה לפיכך הנוכחות והשתתפות פעילה היא חובה

במהלך הלימודים.

1. חובת נוכחות

חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים המעשיים והעיוניים. תלמיד אשר ייעדר מעל

ל- 15%מסך שעות הלימוד במקצוע לימודי , לא יורשה לגשת לבחינות הסיום ו/או להגיש את

עבודות הגמר או כל דרישה לימודית אחרת באותו מקצוע. השלמת המקצוע הלימודי תהיה

בקורס הבא בתשלום.

כלל זה כולל בין השאר גם היעדרויות-סיבות מוצדקות או מאושרות כגון: מחלה, מילואים,

אירוע משמח או אבל משפחתי.

הערה: על אף האמור לעיל, רשאי ראש התחום או רכז הקורס לדרוש 100% נוכחות בנושאים מסוימים.

בדרישה של 100% נוכחות ייבדק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מסיבה מוצדקת (יש

להציג אישורים(.

2. איחורים

תלמיד אשר יאחר מעל 3 פעמים להגיע לשיעור מעשי או עיוני לא יורשה להיכנס אליו. במקרה זה

יצבור התלמיד חיסור אשר יחשב במניין החיסורים המותר בפרק ג’ סעיף 1.

תלמידה בהיריון

באחריות תלמידה בהיריון להודיע על כך בעת תהליך רישום וקבלה ובעת הקורס תודיע למזכירות

ותמציא אישור רפואי על כך.

חל איסור על תלמידה בהיריון להשתתף בשיעורים מעשיים, זולת קורסים בהם הפעילות הגופנית

מינימלית ובידיה אישור מרופא המאשר לה להשתתף באופן פעיל בשיעורים.

אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ- 20% , יהיה

עליה להשלים את השעות שהחסירה.

3. הופעה, לבוש וניקיון

תלמידי בית הספר מתבקשים להקפיד על הופעה אישית מסודרת ונאותה ולהופיע בתלבושת

ספורט מתאימה לכל השיעורים המעשיים.

התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או

לשתות בכיתות.

ד. נוהלי בחינות, ציונים והסמכה

 

1. השתתפות בבחינה

א. באחריות התלמיד לוודא כי המבחן מתקיים במועד ובשעה כפי שפורסם מראש. מבחנים לא

יתקיימו בהכרח ביום הלימודים של הקורס.

ב. הלימודים והמבחנים בבית הספר, מתקיימים בשפה העברית בלבד.

ג. חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א’ (תלמיד שנכשל במועד א’, זכאי להשתתף

בבחינה במועד ב).

ד. במקרים החריגים המוכחים הבאים: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר

בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א’ ו/או במועד ב’) יהיה רשאי להיבחן במועד

מיוחד (ראה סעיף ד’ 2) ללא תשלום נוסף באישור מנהל ביה”ס למדריכים ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה.

 

2. התנהלות תלמידים בבחינה

א. על הנבחן להגיע לכיתת הבחינה 15 דקות לפני מועד התחלת הבחינה.

ב. על הנבחן להגיע עם תעודה מזהה לבחינה. ללא הצגת התעודה יתבקש הנבחן לעזוב את כיתת

הבחינה.

ג. לא תותר אפשרות להיבחן בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה.

ד. על הנבחן להשאיר את המכשיר הנייד בתיק האישי.

ה. יש להניח בקדמת הכיתה תיקים אישיים, חומרי לימוד, טלפונים ניידים, וכל ציוד אחר למעט

עט לכתיבה בהתאם להוראות אחראי בחינה. אין להחזיק טלפון נייד או כל מכשיר טכנולוגי

אחר בסמיכות אחד המושבים או על הנבחן.

ו. התלמיד יישב באחד המושבים המאושרים ע”י הבוחנים.

ז. במהלך הבחינה אין מענה על שאלות. במידת הצורך יציין הנבחן על גבי טופס הבחינה הערות

למרצה. תלמידים שהנם עולים חדשים או בעלי ליקויי למידה עם אישור, יוכלו לשאול שאלות

בהבנת הנקרא ולהשתמש במילון.

ח. אין לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את המקום ללא רשות.

ט. אין יציאה לשירותים באמצע המבחן הנמשך עד 60 דקות.

י. משך הבחינה מצוין בשאלון ויוגדר על ידי אחראי הבחינה. בתום הזמן על הנבחן להפסיק את

הכתיבה ולהגיש את טופס הבחינה.

יא. רק תלמידים אשר מצוין ברשימת הנבחנים שיש להם אישור להארכת זמן או אישור חתום על

ידי המזכירות יורשו להמשיך בכתיבת המבחן.

יב. בתום הבחינה יגיש התלמיד את טופס הבחינה לאחראי הבחינה.

יג. בהתאם לשיקול דעתו של המשגיח בבחינה, תלמיד אשר יפר את ההוראות הנ”ל יקבל הודעה

על הפרת משמעת והאירוע ידווח לממונים, התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה

על המשך הליכים.

טו. במקרים של הפרת משמעת איש סגל מבית הספר, רשאי על פי שיקול דעתו, להפסיק את

הבחינה לתלמיד, התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים.

 

מבחן במועד מיוחד

א. במקרה בו התלמיד לא נבחן במועד א’ או במועד ב’ מסיבה מוצדקת, יצורף התלמיד למבחן

באותו מקצוע במסגרת קורס מקביל וללא תשלום, לאחר שיגיש בקשה להשלמת חוב לימודי

למזכירות.

אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחן במועד א’ ו/או במועד ב’ הייתה בלתי מוצדקת, יהיה

עליו ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל, לשלם שכר לימוד בהתאם לשעות הלימוד שעליו ללמוד ולקבל אפשרות להיבחן מחדש בשני מועדים.

 

בקשה להקלה במבחנים עיוניים

א. בקשה להקלה במבחנים עיוניים תלווה באבחון רשמי של גורם מקצועי (פסיכולוג, קלינאי

תקשורת, מאבחן דידקטי וכו’) האבחון יוגש במזכירות בית הספר במלואו כולל פרק ההמלצות.

את הבקשה ניתן להגיש לכל המאוחר עד שבועיים מיום פתיחת הלימודים בקורס.

ב. המבחנים בבית הספר למאמנים יתקיימו בשפה העברית בלבד!

בקשה לסיוע עקב קשיי שפה יש להגיש במזכירות בית הספר לכל המאוחר עד שבועיים מיום פתיחת הלימודים בקורס.

 

ציונים

 

א. ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא 65 נקודות ומעלה, אלא אם כן צויין אחרת.

ב. בית הספר רשאי לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות מנהל הספורט ובהתאם

להחלטת ההנהלה.

ג. ציוני הבחינות יפורסמו ע”י המרצה הראשי של הקורס, לפי מפתח של מספר ת.ז. של הנבחן, עד

3 שבועות מיום הבחינה.

ד. בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.

ה. תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה, יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום

ולהיבחן.

 

צפייה בבחינה/ערעור על ציון

א. תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן עיוני בתנאי ולאחר שהגיש למזכירות טופס בקשה לצפייה

במבחן.

ב. העיון בטופס הבחינה ייעשה בנוכחות נציג ההנהלה, תוך שבועיים לכל היותר מפרסום הציון.

ניתן לצפות פעם אחת בלבד בטופס הבחינה.

ג. התנהלות תלמידים בצפייה בבחינה:

.1 על התלמיד להגיע עם תעודה מזהה במועד אשר נקבע עימו מראש.

.2 יש להניח בצידי החדר בו מתקיימת הצפייה תיקים אישיים, טלפונים ניידים, או כל

מכשיר טכנולוגי אחר.

.3 התלמיד יישב במקום המאושר ע”י נציג ההנהלה.

ד. במידה והתלמיד מבקש לערער על הציון אותו קיבל, עליו להגיש לנציג ההנהלה את

הערעור לא יאוחר משבועיים מיום פרסום ציון הבחינה. יטופלו רק ערעורים שיוגשו בכתב.

ה. לא ניתן לערער על שאלה שהמרצה ביטל לאחר בדיקת הציונים.

ו. תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע”י נציג ההנהלה עד שבועיים מיום

הגשת הערעור.

ז. על התלמיד להיערך למועד ב’ גם אם טרם התקבלה תשובה של הערעור.

ח. לא ניתן לערער על ציון שניתן במבחן בעל פה ובמבחן מעשי (מבחן הדרכה או מבחן מיומנות(.

 

הסמכה

א. תלמיד אשר עבר בהצלחה את כל דרישות הקורס, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.

ב. כתנאי לקבלת תעודת ההסמכה על התלמיד להציג תעודה/אישור תקפים המעידים כי סיים

בהצלחה קורס “מגיש עזרה ראשונה” בהיקף שעות על פי דרישות הקורס.

ג. הסמכה להדרכה ולאימון בענפי ספורט תחרותיים בכושר גופני ובריאות היא

בהתאם לחוק הספורט תשמ”ח- 1988 , תקנות הספורט התשנ”ז- 1997 וחוק מכוני כושר התשנ”ד-

1994 .

ד. התלמיד זכאי לאישור סיום לימודים אחד ולתעודה אחת בלבד. עבור כל אישור ו/או תעודה

נוספת ייגבה תשלום.

 

ה. התנהגות ועבירות משמעת

 

עבירת משמעת

הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין.

הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:

א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה, תלמיד אחר או נציג בית הספר.

ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.

ג. פגיעה בזדון ברכוש בית הספר.

ד. אי ציות לכללי ההתנהגות של בית הספר.

ה. מסירת מידע כוזב ביודעין לבית הספר.

ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון בבית הספר או מחוצה לו.

ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או ההתמחות, בבית הספר או מחוצה לו.

 

הליכי הגשת תלונה

תלמיד המבקש להתלונן כנגד בית הספר או מי מעובדיו יעשה זאת בכתב. את מכתב התלונה עליו

להפנות למזכירות בבית הספר. תלונה כנגד תלמיד בית הספר, תוגש בכתב למנהל בית הספר למדריכים.

 

ועדת משמעת

א. כל תלונה שתוגש נגד תלמיד תידון על ידי ועדת משמעת שתורכב משני חברים כדלקמן:

מנהל בית הספר למדריכים (או בהיעדרו ממלא מקומו). לפי העניין, יכהן כיו”ר הוועדה.

חבר הנהלה נוסף לרבות בה לומד התלמיד ובלבד שאינו מעורב במקרה הנדון בוועדה.

מנהל בית הספר למדריכים (או בהיעדרו ממלא מקומו) יהיה רשאי לזמן לישיבת הוועדה כל אדם

אשר, לדעתו (או ממלא מקומו) יסבור כי לצורך העניין ראוי וצריך לזמנו.

מובהר כי לא יכהן אדם כחבר הוועדה אשר מעורב ישירות במקרה הנדון בוועדה.

ב. ועדת המשמעת תתכנס בתוך שבועיים מיום הגשת התלונה לידי מנהל בית הספר למדריכים

הודעה בכתב תישלח אל הנלון.

הערה: לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הנוגע ישירות למהות המקרה הנדון בוועדה.

ג. הנלון חייב להופיע בפני ועדת המשמעת. אם לא הופיע, רשאית הוועדה לדון בתלונה ולהחליט

כל החלטה על אף היעדרו של הנלון.

ד. ועדת משמעת יכולה לקיים ישיבותיה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל

המשתתפים, יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן. מובהר כי הנלון יידרש להיות נוכח פיזית

בוועדת המשמעת, בהתאם להודעה שתימסר לו.

 

עונשים

אם הנלון נמצא אשם באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל, יכולים להיות מוטלים עליו אחד

או יותר מהעונשים הבאים, על פי החלטת הוועדה:

התראה, נזיפה, מניעת שימוש במתקני בית הספר, פסילת בחינה ו/או פסילת עבודה,

איסור לגשת לבחינה, עיכוב תעודה או אישור לימודים, הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או

לצמיתות, ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו במרמה.

תלמיד אשר יורחק מקורס ע”י ועדת המשמעת, לא יהיה זכאי להחזר כספי.

ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשים הנ”ל יהיה על תנאי.

 

ערעור

תלמיד רשאי לערער בכתב על החלטתה של ועדת המשמעת בפני ועדת הערעורים של בית הספר,

בתוך שבועיים מקבלת ההחלטה. ועדת הערעורים תכלול את מנהל בית הספר ועוד בעל תפקיד

בכיר בבית הספר.

החלטות ועדת הערעורים הן סופיות.

הערה: לא ישתתף חבר בוועדת ערעורים אם השתתף כחבר בוועדת המשמעת או אם יש לו נגיעה

ישירה למהות המקרה הנדון בוועדת הערעורים.

.

תנועה וחניה בבית הספר

סדרי התנועה נקבעו ע”י  הנהלת בית הספר הריאלי התמרורים בשטח בית הספר נועדו לכוון את

התנועה והתלמידים נדרשים לציית להם. אי ציות לתמרורים מהווה הפרת משמעת של תקנון זה

ויגרור העמדה לוועדת משמעת.

הכניסה לחניון בית הספר תתאפשר רק לאחר השעה 15:00 בימים ראשון עד חמישי וביום שישי

בשעות 7:45 עד לשעה 14:00, בימים בהם יש אירועים מרכזיים בבית הספר (כגון אסיפת הורים וכד’) לא תתאפשר חנייה בבית הספר.

 

ו. בריאות התלמיד ותאונות

1. ביטוח התלמיד

א. חברות בקופת חולים כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על

כך בטופס הרישום בעת הרשמתו לבית הספר. תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל

ללימודים בבית הספר.

ב. לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אבדן ימי עבודה

אלא במסגרת ביטוח צד ג’ של המכון ובהתאם לתנאי הביטוח.

ג. אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של

בית הספר, עליו להודיע על כך בכתב מייד ובלא דיחוי לרכז הקורס ולמזכירות.

 

2. דיווח על תאונה

תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי בית הספר או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית הספר,

נדרש לדווח לאלתר על פגיעתו לרכז הקורס או למדריך באותו שיעור.

רכז הקורס חייב למלא דו”ח תאונה (אותו יוכל לקבל במזכירות) תוך 24 שעות ממועד

הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו”ח התאונה על ידי רכז

הקורס.

 

3. הגשת עזרה ראשונה

בית הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או פיצויים בגין קבלת

טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה, האחריות לחברות בקופת החולים ו/או

לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים

שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

 

ז. דמי ביטול

תלמיד אשר יבטל את לימודיו יחויב בדמי ביטול לפי הפירוט הבא. מובהר, כי דמי הרישום ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות בקורס לרבות בשל אי עמידה בדרישות ועדת קבלה לקורס.

1. תלמיד אשר ביטל את הרשמתו בתוך 14  ימים ממועד ההרשמה והביטול נעשה 14 ימי עבודה לפני תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

2. תלמיד אשור ביטל את הרשמתו החל מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הלימודים בקורס ועד מועד תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול בסך 50% משכר הלימוד בקורס.

3.תלמיד אשר ביטל את הרשמתו לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול, כדלקמן: עד השלמת 25% משעות הלימודים בקורס – דמי ביטול בסך 75% משכר הלימוד בקורס. בכל ביטול שלאחר מועד זה יחויב התלמיד במלוא עלות הקורס.

מועד ההודעה על ביטל הרישוםגובה החיוב בגין הביטול

14 ימים ממועד ההרשמה ועד 14 ימים לפני

תחילת הקורס

5% משכר הלימוד או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם
14 ימים לפני תחילת הקורס ועד תחילת הקורס50% משכר הלימוד בקורס
מיום תחילת הקורס ועד השלמת 25%  משעות הלימוד בקורס75% משכר הלימוד בקורס
לאחר השלמת 25%  משעות הלימוד בקורס100% משכר הלימוד בקורס

*הערה: התקנון מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים.

הריני לאשר בחתימתי את קראתי את תקנון ריאלי’ס ואני מסכים לכל הסעיפים המפורטים בו.